บริการหลังการขาย

1.ทางบริษัทได้มีการ จัดพนักงานของบริษัทได้รับค่าแรงที่ค่อนข้างสูง และเป็นธรรม สวัสดิการครบถ้วนอบรมพนักงานทุกเดือนอย่างเข้มข้น เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

2.ทางบริษัทจะส่งผู้ควบคุมงานเข้าดูแลหน้างานและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานทุกครั้ง

3.ทางบริษัทจะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปพูดคุยรายละเอียดและอธิบายรูปแบบการให้บริการทุกครั้งก่อนปฏิบัติงานจริง

4.ทางบริษัทจะแก้ไขในจุดที่ขาดตกบกพร่อง(ถ้าเกิดมี)ให้แก่ลูกค้าทันทีหลังจากตรวจรับมอบงานแล้ว

5.กรณีแม่บ้านประจำลาป่วย/ลากิจ/ลาออก ทางบริษัทจะจัดส่งแม่บ้านทดแทนให้ทันที

6.ทางบริษัทจะประเมินผลการปฏิบัติงานของแม่บ้านทุกคน ทุกเดือน หากไม่ผ่านการประเมินผลจะทำการเปลี่ยนตัวทันที

7.หากมีเหตุการณ์แม่บ้านทำทรัพย์สินเสียหายบริษัทยินดีชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงตามเงื่อนไขที่ตกลงในสัญญาจ้าง

8.พนักงานมี คุณภาพตรงตามที่คุณลูกค้าต้องการ โดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์ อดทน ขยัน มารยาทดี มีความยิ่มแย้มแจ่มใส ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่

9.พนักงานของบริษัทได้รับค่าแรงที่ค่อนข้างสูง และเป็นธรรม สวัสดิการครบถ้วน