สอบถามเพิ่มเติม :   

บริการหลังการขาย


1. ทางบริษัทได้มีการ จัดอบรมพนักงานทุกเดือนอย่างเข้มข้น เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน


2. ทางบริษัทจะส่งผู้ควบคุมงานเข้าดูแลหน้างาน และตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานทุกครั้ง


3. ทางบริษัทจะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปพูดคุยรายละเอียด และอธิบายรูปแบบการให้บริการทุกครั้งก่อนปฏิบัติงานจริง


4. ทางบริษัทจะแก้ไขในจุดที่ขาดตกบกพร่อง(ถ้าเกิดมี) ให้แก่ลูกค้าทันทีหลังจากตรวจรับมอบงานแล้ว


5. กรณีแม่บ้านประจำลาป่วย/ลากิจ/ลาออก ทางบริษัทจะจัดส่งแม่บ้านทดแทนให้ทันที


6. ทางบริษัทจะประเมินผลการปฏิบัติงานของแม่บ้านทุกคน ทุกเดือน หากไม่ผ่านการประเมินผลจะทำการเปลี่ยนตัวทันที


7. หากมีเหตุการณ์แม่บ้านทำทรัพย์สินเสียหายบริษัทยินดีชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงตามเงื่อนไขที่ตกลง ในสัญญาจ้าง


8. พนักงานมี คุณภาพตรงตามที่คุณลูกค้าต้องการ โดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์ อดทน ขยัน มารยาทดี มีความยิ่มแย้มแจ่มใส ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่


9. พนักงานของบริษัทได้รับค่าแรงที่ค่อนข้างสูง และเป็นธรรม สวัสดิการครบถ้วน